Лекарски уверенија

Лекарско уверение за работа

Лекарско уверение за суд

Лекарско уверение за студирање

Лекарско уверение за привремен престој во странство

Лекарско уверение за државјанство

Образец бр 3 (за ИПК)

Образец бр 4 (за туѓа нега)

Лекарска потврда од матичен