Здравствени интервенции

Интрамускулна апликација на ампуларна терапија

Интравенска апликација на ампуларна терапија

Вклучување на инфузија

Преврски (мала и голема)

Инхалација