Општ преглед

Преглед по системи

Превентивна здравствена заштита кај деца и возрасни

Следење на хронични болни (хипертензија, дијабет, астма, ХОББ, хипотиреоза)

Пропишување на лекови

Упатување /консултации и менаџирање на комплицирани состојби

ЕКГ електрогардиографија, интерпретација на резултат