Дополнителни услуги

Спирометрија

Глукометрија

Отоскопија

Дерматоскопија

АБП 24ч холтер за притисок

Анализа на урина - толкување без микроскопско испитување

Преглед на видната острина – Снеленова табела за вид